Giáo sư hỏi cả lớp: "Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh Milton?"

Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu:
- Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm "Thiên đường đã mất". Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm "Thiên đường trở lại".
Trong Tinh sưu tầm