Ngăn chn virus lây nhim qua USB

Các loi virus thường tựđộng xâm nhp khi người s dng cm USB vào mt máy tính đã b nhim virus. Vic lây lan virus qua USB khá ph biến và có nhiu biến th khác nhau. Chính điu này cũng là mi bn tâm ln trong thi đại công ngh bùng n.

Để bo v máy tính, ngoài vic luôn gi cho máy tính sch s, đảm bo ngun đin n định cho máy hot động,…thì vic đảm bo an toàn cho d liu bên trong máy tính ca mình trước các cuc tn công ca virus s là mt yêu cu hết sc thiết yếu. Càng ngày virus máy tính càng tinh vi và nguy him hơn. Trong các con đường lây nhim ca virus, lây nhim qua mng internet và qua USB là 2 con đường lây nhim ch yếu.


USB - "Th phm" phát tán virus vi tc độ chóng mt.
Do thiết b lưu tr USB hin đã tr thành vt bt ly thân ca đại đa s hc sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng…nên con đây cũng là con đường lây nhim ch yếu ca virus máy tính.

Tuy nhiên, v cơ bn, nhng virus này s to ra mt file vi tên là autorun.inf. Bên trong file autorun.inf s có mt đường dn ca virus thc s. Khi khi người s dng kết ni USB vi máy tính, virus li dng thói quen sơ h ca người s dng, thường click đúp vào biu tượng ổđĩa USB trong My Computer, để xâm nhp. Ti đây chúng tiếp tc nhân bn và phát tán chính mình bng nhiu đường, lây lan ra toàn máy tính này cũng như các máy tính liên kết trong mng. Đương nhiên, khi nhng chiếc USB khác cm vào máy, nó cũng có nguy cơ b lây nhim loi virus này.

Mc dù cách thc nghe chng là đơn gin và khá ph biến, nhưng nhng người s dng máy tính vướng phi “trò bp” này ca các loi virus khá nhiu. Ngày nay, nhng phn mm dit virus có d dàng tìm ra nhng virus n danh này.

Tuy nhiên, trường hp máy tính ca bn chưa cài đặt mt phn mm dit virus nào, hoc nhng phn mm dit virus li chưa kp nhn ra nhng “k kh nghi” n bên trong. Thm chí, đôi khi nhng virus này còn khiến cho các chc năng cơ bn ca h thng như Task Manager, Folder Options và Regedit không th kích hot.

Mt các gii quyết khá đơn gin cho vn đề này là chúng ta s to ra mt file chy autorun mc định trước cho USB vi kh năng không bịđánh bt ra (cm các thao tác xoá, sa, truy cp trên file đó) khi các loi virus xâm nhp và t to file chy ca riêng nó. Quá trình này gm 2 bước như sau:

Bước 1: Vi thế hệổ flash USB có dung lượng ln hin nay đều có th chuyn sang định dng NTFS thay cho mc định FAT/FAT32. Vi định dng NTFS, h thng ca USB sẽđược bo mt cht ch hơn vi vic chia quyn truy cp cp cao.

Chn Start / Run, trong hp thoi Run, gõ:Convert <tên ổđĩa>: /FS:NTFS, sau đó chn OK

Ví dụổ USB ca bn là E thì gõ như sau: Convert E: /FS:NTFS.
Ngoài ra, có th click chut phi vào biu tượng USB trong My Computer, chn Format, trong phn định dng thì chuyn sang NTFS.

Lưu ý: Vi thao tác này d liu ca bn s b xóa hết. Do đó, hãy sao lưu nhng gì quan trng trước khi làm.

Bước 2: To 1 file autorun.inf (không có ni dung) bng cách: M chương trình Nodepad (Start/Programs/Accessories/Nodepad).

Vào menu File, chn Save, hp thoi Save As xut hin. Mc Save in chn ổđĩa USB, đặt tên autorun.inf trong mc File name, chn kiu file trong mc Save as type là All File.

Click chut phi vào file va to ra và chn thuc tính read-only để không th sa đổi nhng ni dung ca file này.

Bước 3: Để tăng tính bo mt hơn na ca file autorun.inf va to ra, chúng ta s cm mi quyn truy xut đến file này bng cách:

Vào Start, chn Run.
Gõ lnh: cacls <tên ổđĩa>\autorun.inf /D Everyone.

Ví d USB ca bn là F, ta s có: cacls F: \autorun.inf/D Everyone.
Chn chếđộ hidden cho file chy này.

Th thut này tuy không ngăn chn được toàn b nhưng cũng hn chếđược rt nhiu sc tn công ca các loi virus lây lan qua USB, góp phn rt ln vào vic bo v cho USB cũng như máy tính ca người s dng. Cách này có th áp dng cho cảổđĩa cng trong máy tính.
Ngun : Ni Tht Fami