kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Bài tập gỡ mìn

 1. #1
  Ðến Từ
  Quảng Nam
  Thành Viên Thứ: 333174
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2

  Bài tập gỡ mìn

  Xin Trợ giúp!
  Cho bảng hình chữ nhật kích thước MxN (M số dòng, N số cột) ô vuông. Mỗi ô mang giá trị 0 hoặc 1, nếu ô (i, j) có mìn A[i, j] = 1, ngược lại thì A[i, j] = 0.
  (a) Một người xuất phát từ ô (X1, Y1) không có mìn, kiểm tra xem người này có thể di chuyển đến ô (X2, Y2) được hay không bằng cách di chuyển sang những ô chung cạnh không có mìn.
  (b) Nếu kết quả câu a là người đó không thể di chuyển đến (X2, Y2) được thì hãy chỉ ra cách gỡ ít nhất những quả mìn để anh ta có thể di chuyển đến (X2, Y2).
  Dữ liệu vào: file text GOMIN.INP
  Dòng đầu là 6 số M, N, X1, Y1, X2, Y2 cách nhau bởi khoảng trắng.M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm N số 0/1 tương ứng có mìn hoặc không có mìn, mỗi số cách nhau bởi khoảng trắng.
  Dữ liệu ra: file text GOMIN.OUT
  Dòng đầu chứa số 0/1 tương ứng với đi được / không đi được.
  Nếu là không đi được thì dòng thứ hai là số K tương ứng với số mìn ít nhất cần phải gỡ.
  Nếu có số K ở dòng thứ hai thì K dòng tiếp theo, mỗi dòng i gồm 2 số tương ứng với chỉ số cột và chỉ số dòng của ô thứ i cần phải gỡ mìn.
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 247344
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  10.191

  Reply: Bài tập gỡ mìn

  Google có mà bạn:
  Mã:
  PROGRAM Domin;
  Uses crt;
  Const tf=’mine.inp’;
  mx=127;
  Type mang=array[0..151,0..151] of shortint;
  Var a,b:mang;
  m,n,min,max:integer;
  f:text;
  thoat:boolean;
  Procedure doc;
  Var i,j:integer;
  Begin
  Assign(f,tf);
  Reset(f);
  Readln(f,m,n);
  For i:=1 to m do
  for j:=1 to n do
  read(f,a[i,j]);
  Close(f);
  End;
  Procedure xem;
  Var i,j:integer;
  Begin
  Writeln(m, ‘ ‘,n);
  For i:=1 to m do
  begin
  for j:=1 to n do
  if a[i,j]=1 then write(‘* ‘)
  else
  if a[i,j]=0 then write(‘. ‘);
  writeln;
  end;
  End;
  Procedure xem1;
  Var i,j:integer;
  Begin
  Writeln(m, ‘ ‘,n);
  For i:=1 to m do
  begin
  for j:=1 to n do
  write(b[i,j],’ ‘);
  writeln;
  end;
  End;
  Function dem(i,j:byte):byte;
  Var s:integer;
  Begin
  s:=0;
  if (a[i-1,j]=1) then inc(s);
  if (a[i,j-1]=1) then inc(s);
  if (a[i+1,j]=1) then inc(s);
  if (a[i,j+1]=1) then inc(s);
  if (a[i-1,j-1]=1) then inc(s);
  if (a[i-1,j+1]=1) then inc(s);
  if (a[i+1,j+1]=1) then inc(s);
  if (a[i+1,j-1]=1) then inc(s);
  dem:=s;
  End;
  Procedure minso;
  Var i,j:integer;
  Begin
  For i:=1 to m do
  for j:=1 to n do
  b[i,j]:=dem(i,j)
  End;
  Procedure giam(i,j:integer);
  Begin
  dec(b[i-1,j]); dec(b[i+1,j]);dec(b[i,j-1]);dec(b[i,j+1]);
  dec(b[i-1,j-1]);dec(b[i-1,j+1]);dec(b[i+1,j-1]);dec(b[i+1,j+1]);
  if (b[i-1,j]<0)or(b[i+1,j]<0)or(b[i,j-1]<0)or(b[i,j+1]<0)or(b[i-1,j-1]<0) or(b[i-1,j+1]<0) or(b[i+1,j-1]<0) or(b[i+1,j+1]<0) then thoat:=true; End; Procedure tang(i,j:integer); Begin inc(b[i-1,j]); inc(b[i+1,j]);inc(b[i,j-1]);inc(b[i,j+1]); inc(b[i-1,j-1]);inc(b[i-1,j+1]);inc(b[i+1,j-1]);inc(b[i+1,j+1]); End; Procedure loang(i:integer); Var j,t:integer; Begin if i>m then t:=m
  else
  if i>n then t:=n
  else t:=i-1;
  For j:=2 to t do
  Begin
  if (i>n) or (i>m) then
  begin
  if i>m then
  begin
  if (b[j-1,i-1]>1) then begin thoat:=true; exit; end;
  if b[j-1,i-1]=0 then a[j,i]:=0
  else
  if b[j-1,i-1]=1 then begin a[j,i]:=1; giam(j,i); end
  else begin thoat:=true; exit; end
  end
  else
  begin
  if (b[i-1,j-1]>1) then begin thoat:=true; exit; end;
  if b[i-1,j-1]=0 then a[i,j]:=0
  else
  if b[i-1,j-1]=1 then begin a[i,j]:=1; giam(i,j); end
  else begin thoat:=true; exit; end
  end
  end
  else
  begin
  if (b[j-1,i-1]>1) or (b[i-1,j-1]>1) then begin thoat:=true; exit; end;
  if b[j-1,i-1]=0 then a[j,i]:=0
  else begin a[j,i]:=1; giam(j,i); end;
  if b[i-1,j-1]=0 then a[i,j]:=0
  else begin a[i,j]:=1; giam(i,j); end
  end;
  End;
  if i<=min then begin if b[i-1,i-1]>1 then begin thoat:=true; exit; end;
  if b[i-1,i-1]=0 then a[i,i]:=0
  else begin a[i,i]:=1; giam(i,i);end;
  end;
  End;
  Procedure lui(i:integer);
  Var j,t:integer;
  Begin
  if i>m then t:=m
  else
  if i>n then t:=n
  else t:=i;
  For j:=2 to t do
  Begin
  if (i>m) or (i>n) then
  begin
  if i>m then
  begin
  if a[j,i]=1 then begin tang(j,i); a[j,i]:=0; end
  end
  else
  begin
  if a[i,j]=1 then begin tang(i,j); a[i,j]:=0; end
  end;
  end
  else
  begin
  if a[j,i]=1 then begin tang(j,i); a[j,i]:=0; end;
  if a[i,j]=1 then begin tang(i,j); a[i,j]:=0; end
  end;
  End;
  End;
  Function Kt(k:integer):boolean;
  var i,j,m1,n1:integer;
  Begin
  If k>m then m1:=m
  else m1:=k;
  if k>n then m1:=n
  else n1:=k;
  For i:=1 to m1 do
  for j:=1 to n1 do
  if (b[i,j]<0) then begin kt:=false; exit; end; kt:=true; End; Function du:boolean; var i,j:integer; Begin {xem1;readln;} For i:=1 to m do for j:=1 to n{m-1} do if b[i,j]<>0 then
  begin
  du:=false;
  exit;
  end;
  du:=true;
  End;
  Procedure inkq;
  begin
  xem;
  {readln;}
  end;
  Procedure somin(i:integer);
  Begin
  if i={min}max+1 then
  if not thoat then
  if du then inkq ;
  if (i<={min}max) and not thoat {and kt(i-1)} then if i>min then
  Begin
  if m>n then
  begin
  a[i,1]:=0;
  thoat:=false; {xem1;}
  loang(i); {xem;xem1;readln;}
  somin(i+1);
  lui(i);
  a[i,1]:=1;
  thoat:=false;
  giam(i,1); {xem1;}
  loang(i); {xem;xem1;readln;}
  somin(i+1);
  lui(i);
  tang(i,1);
  end
  else
  begin
  {xem;readln;xem1;readln;}
  a[1,i]:=0;
  thoat:=false; {xem1;}
  loang(i); {xem;xem1;readln;}
  somin(i+1);
  lui(i);
  a[1,i]:=1;
  thoat:=false;
  giam(1,i); {xem1;}
  loang(i); {xem;xem1;readln;}
  somin(i+1);
  lui(i);
  tang(1,i);
  end
  End
  else
  Begin
  if i=1 then
  begin
  a[1,1]:=0; {xem;xem1;readln;}
  thoat:=false;
  somin(i+1);
  a[1,1]:=1;
  thoat:=false;
  giam(1,1); {xem;xem1;readln;}
  somin(i+1);
  tang(1,1);
  end
  else
  begin
  {write(i,’ ‘);}
  a[1,i]:=0;a[i,1]:=0;
  thoat:=false;
  loang(i); {xem;xem1;readln;}
  somin(i+1);
  lui(i);
  a[1,i]:=0;a[i,1]:=1;
  thoat:=false;
  giam(i,1);
  loang(i); {xem;xem1;readln;}
  somin(i+1);
  lui(i);
  tang(i,1);
  a[1,i]:=1;a[i,1]:=1;
  thoat:=false;
  giam(1,i);giam(i,1);
  loang(i); {xem;xem1;readln;}
  somin(i+1);
  lui(i);
  tang(1,i);tang(i,1);
  a[1,i]:=1;a[i,1]:=0;
  thoat:=false;
  giam(1,i);
  loang(i); {xem;xem1;readln;}
  somin(i+1);
  lui(i);
  tang(1,i);
  end;
  End;
  End;
  Procedure test;
  Var i,j:integer;
  Begin
  Doc;
  Xem;
  for i:=0 to n+1 do
  begin
  a[0,i]:=0; b[0,i]:=mx;
  a[m+1,i]:=0; b[m+1,i]:=mx;
  end;
  for i:= 0 to m+1 do
  begin
  a[i,0]:=0; b[i,0]:=mx;
  a[i,n+1]:=0; b[i,n+1]:=mx;
  end;
  minso;
  writeln;
  xem1;
  For i:=0 to m+1 do
  for j:=0 to n+1 do
  a[i,j]:=0;
  If n>m then begin min:=m; max:=n; end
  else begin min:=n; max:=m; end;
  thoat:=false;
  somin(1);
  End;
  BEGIN
  ClrScr;
  test;
  readln;
  END.
  Thực sự thì mình chưa thấy ai lại hiền lành, dễ thương và tốt bụng như bạn Khách vậy

 3. Đã cảm ơn VSupport:


 4. #3
  Ðến Từ
  Quảng Nam
  Thành Viên Thứ: 333174
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2

  Reply: Bài tập gỡ mìn

  Hình như bạn đã hiểu sai yêu cầu đề, vì đay không phải là bài toán dò mìn (trò chơi)