Mình chia sẻ File dùng chung giữa máy con và máy chủ, nhưng bất tiện là không quản lý được, không biết được thời điểm nào máy con dã truyền file cho máy chủ. Mình muốn có cơ chế cảnh báo, hok biết bạn nào có ý tưởng hay thuật toán này không. Giúp mình với! Mình cảm ơn!