kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Hỏi bài tập C++ bị lỗi strcmp

 1. #1
  Ðến Từ
  Sóc Trăng
  Thành Viên Thứ: 319792
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  62

  Hỏi bài tập C++ bị lỗi strcmp

  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 247344
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  10.166

  Reply: Tư vấn dùm mình đi ạ

  Bạn cứ đặt câu hỏi cụ thể đi
  Thực sự thì mình chưa thấy ai lại hiền lành, dễ thương và tốt bụng như bạn Khách vậy

 3. #3
  Ðến Từ
  Sóc Trăng
  Thành Viên Thứ: 319792
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  62

  Reply: Tư vấn dùm mình đi ạ

  à bạn mình không biết đưa code lên bạn có thể chỉ dùm mình được không sau đó mình đưa bài mình lên

 4. #4
  Ðến Từ
  Sóc Trăng
  Thành Viên Thứ: 319792
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  62

  Reply: Tư vấn dùm mình đi ạ

  ban co gmail khong z

 5. #5
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  690

  Reply: Tư vấn dùm mình đi ạ

  Trích Nguyên văn bởi Tuong Lam Xem bài viết
  ban co gmail khong z
  Nói luôn trên này đi .
  meo miếc gì
  Little Princess KH

 6. #6
  Ðến Từ
  Sóc Trăng
  Thành Viên Thứ: 319792
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  62

  Reply: Tư vấn dùm mình đi ạ

  Mã:
  #include <iostream>#include <stdio.h>
  #include <string>
  struct diemthi
  {
   float toan;
   float ly;
   float hoa;
  };
  struct sinhvien
  {
   char masv[10];
   char hoten[50];
   char ngaysinh[20];
   char sbd[20];
   diemthi diem;
  };
  
  
  void nhap1sv(sinhvien &sv);
  void xuat(sinhvien sv);
  void nhapmangsv(sinhvien sv[],int n);
  void xuatmang(sinhvien sv[],int n);
  int timsv(sinhvien a[],int n);
  int timvitrisv(sinhvien a[],int n);
  void timlietketen(sinhvien a[],int n);
  
  
  int main()
  {
   sinhvien sv[10]; int n; int z; int vt;
   cout<<"Nhap n"; cin>>n;
    nhapmangsv(sv,n);
   	xuatmang(sv,n);
   
   cout<<"vi tri can tim la:"<<timvitrisv(sv,n);
   }
  
  
  void nhap1sv(sinhvien &sv)
  { cout<<"masv:";gets(sv.masv);
   cout<<"hoten:";gets(sv.hoten);
   cout<<"ngay sinh:"; gets(sv.ngaysinh);
   cout<<"so bao danh:"; gets(sv.sbd);
   cout<<"diem toan:"; cin>>sv.diem.toan;
   cout<<"diem ly:"; cin>>sv.diem.ly;
   cout<<"diem hoa:"; cin>>sv.diem.hoa;
  }
  void xuat(sinhvien sv)
  {
   cout<<"\n"<<"masv:"<<sv.masv<<"\n";
   cout<<"\n"<<"hoten:"<<sv.hoten<<"\n";
   cout<<"ngaysinh:"<<sv.ngaysinh<<"\n";
   cout<<"sbd:"<<sv.sbd<<"\n";
   cout<<"diem toan:"<<sv.diem.toan<<"\n";
   cout<<"diem ly:"<<sv.diem.ly<<"\n";
   cout<<"diem hoa:"<<sv.diem.hoa<<"\n";
  }
  void nhapmangsv(sinhvien sv[],int n)
   {
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
   cout<<"-------------Nhap sv thu["<<i<<"]------------"<<"\n";
   nhap1sv(sv[i]);
   }
   }
  
  
  void xuatmang(sinhvien sv[],int n)
  {
  for(int i=0;i<n;i++)
   {
   cout<<"-------------Xuat sv thu["<<i<<"]------------"<<"\n";
   xuat(sv[i]);
   }
  }
  
  
  
  
  int timsv(sinhvien a[],int n)
  { char x[100];
   int i=0;
   cout<<"nhap masv"; gets(x);
   while(strcmp(a[i].masv,x)!=0 &&i<n) i++;
   if(i==n) return 0;
   else return 1;
  }
  
  
  int timvitrisv(sinhvien a[],int n)
  {
  	char f[100];
   int i=0;
   cout<<"nhap masv"; gets(f);
   while(stricmp(a[i].masv,f)!=0 &&i<n) i++;
   if(i==n) return -1;
   else return i;
  }
  
  
  void timlietketen(sinhvien a[],int n)
  {
  	char f[100];
   int i=0;
   cout<<"nhap hoten:"; gets(f);
  	while(i<n&& stricmp(a[i].hoten,f)==0)
  	{
  	 xuat(a[i]);
  	 i++;
  	}
  }
  chưa gì nó bị lỗi ở cout<<"nhap n ";cin>>n;

 7. #7
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  690

  Reply: Tư vấn dùm mình đi ạ

  Trích Nguyên văn bởi Tuong Lam Xem bài viết
  Mã:
  #include <iostream>#include <stdio.h>
  #include <string>
  struct diemthi
  {
   float toan;
   float ly;
   float hoa;
  };
  struct sinhvien
  {
   char masv[10];
   char hoten[50];
   char ngaysinh[20];
   char sbd[20];
   diemthi diem;
  };
  
  
  void nhap1sv(sinhvien &sv);
  void xuat(sinhvien sv);
  void nhapmangsv(sinhvien sv[],int n);
  void xuatmang(sinhvien sv[],int n);
  int timsv(sinhvien a[],int n);
  int timvitrisv(sinhvien a[],int n);
  void timlietketen(sinhvien a[],int n);
  
  
  int main()
  {
   sinhvien sv[10]; int n; int z; int vt;
   cout<<"Nhap n"; cin>>n;
    nhapmangsv(sv,n);
     xuatmang(sv,n);
   
   cout<<"vi tri can tim la:"<<timvitrisv(sv,n);
   }
  
  
  void nhap1sv(sinhvien &sv)
  { cout<<"masv:";gets(sv.masv);
   cout<<"hoten:";gets(sv.hoten);
   cout<<"ngay sinh:"; gets(sv.ngaysinh);
   cout<<"so bao danh:"; gets(sv.sbd);
   cout<<"diem toan:"; cin>>sv.diem.toan;
   cout<<"diem ly:"; cin>>sv.diem.ly;
   cout<<"diem hoa:"; cin>>sv.diem.hoa;
  }
  void xuat(sinhvien sv)
  {
   cout<<"\n"<<"masv:"<<sv.masv<<"\n";
   cout<<"\n"<<"hoten:"<<sv.hoten<<"\n";
   cout<<"ngaysinh:"<<sv.ngaysinh<<"\n";
   cout<<"sbd:"<<sv.sbd<<"\n";
   cout<<"diem toan:"<<sv.diem.toan<<"\n";
   cout<<"diem ly:"<<sv.diem.ly<<"\n";
   cout<<"diem hoa:"<<sv.diem.hoa<<"\n";
  }
  void nhapmangsv(sinhvien sv[],int n)
   {
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
   cout<<"-------------Nhap sv thu["<<i<<"]------------"<<"\n";
   nhap1sv(sv[i]);
   }
   }
  
  
  void xuatmang(sinhvien sv[],int n)
  {
  for(int i=0;i<n;i++)
   {
   cout<<"-------------Xuat sv thu["<<i<<"]------------"<<"\n";
   xuat(sv[i]);
   }
  }
  
  
  
  
  int timsv(sinhvien a[],int n)
  { char x[100];
   int i=0;
   cout<<"nhap masv"; gets(x);
   while(strcmp(a[i].masv,x)!=0 &&i<n) i++;
   if(i==n) return 0;
   else return 1;
  }
  
  
  int timvitrisv(sinhvien a[],int n)
  {
    char f[100];
   int i=0;
   cout<<"nhap masv"; gets(f);
   while(stricmp(a[i].masv,f)!=0 &&i<n) i++;
   if(i==n) return -1;
   else return i;
  }
  
  
  void timlietketen(sinhvien a[],int n)
  {
    char f[100];
   int i=0;
   cout<<"nhap hoten:"; gets(f);
    while(i<n&& stricmp(a[i].hoten,f)==0)
    {
     xuat(a[i]);
     i++;
    }
  }
  chưa gì nó bị lỗi ở cout<<"nhap n ";cin>>n;
  thêm using namespace std vào #include<iostream>

 8. #8
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 247344
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  10.166

  Reply: Tư vấn dùm mình đi ạ

  Thêm cái này: using namespace std ;

  Thì bạn so sánh trực tiếp nhé, đừng dùng strcmp nữa

  Tức là đổi thành: while(a[i].masv==x&&i<n) i++;