1. Tại bảng “Nhân công”, nhấn chọn nút “Tính lương”:

2. Chọn “Thông tư 05/2016/TT-BXD” tại danh mục “Chọn mẫu” và chọn Vùng tính lương tương ứng:

3. Sau khi chọn Vùng tính lương, phần mềm sẽ hỏi 2 mức lương quy định trong thông tư 05: tính lương chưa bao gồm bảo hiểm hoặc đã bao gồm bảo hiểm:

4. Phần mềm tự động tính toán, xác nhận ghi kết quả ra bảng nhân công:

5. Kết quả tại bảng Nhân công có 2 cột nhóm nhân công để người lập dễ kiểm soát và người thẩm tra dễ kiểm tra: cột nhóm nhân công quy định theo đơn giá gốc của Tỉnh/TP ban hành và cột nhóm nhân công quy định theo thông tư 05/2016:

6. Tại bảng “Bù giá ca máy” phần mềm sẽ cập nhật tự động luôn lương nhân công theo thông tư 05/2016 đã xác định bên bảng “Nhân công”:

Liên hệ : Miss Hoa 0946857310

http://dutoanf1.com/huong-dan-ap-dung-thong-tu-052016tt-bxd-ve-xac-dinh-don-gia-nhan-cong-trong-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-trong-phan-mem-du-toan-f1-thay-the-tt-012015tt-bxd.html