Áp dụng thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nghị định số 32/2015/NĐ-CP và thay thế thông tư 04/2010/TT-BXD về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong Dự toán F1

Hiện tại Phần mềm dự toán F1 đã cập nhật đầy đủ, chính xác nội dung của TT06/2016/TT-BXD, xin hướng dẫn để mọi người đang và sẽ sử dụng phần mềm biết cách sử dụng:

1. Chọn tại bảng: Tổng hợp dự toán hạng mục2. Kết quả tại bảng: Tổng hợp dự toán hạng mục* So sánh với hệ số chi phí chung quy định tại TT06/2016:* So sánh với hệ số thu nhập chịu thuế tính trước quy định tại TT06/2016:3. Trường hợp chi phí chung tính theo chi phí nhân công* Chọn mẫu tương ứng trong phần mềm:* Khi chọn “Chi phí chung theo chi phí nhân công” phần mềm sẽ tự động nội suy kết quả theo TT06/2016:* Kết quả tại bảng “Tổng hợp dự toán hạng mục”:4. Trường hợp công trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, trên biển và hải đảo:Sửa mẫu Tổng hợp dự toán hạng mục (tương tự như Excel):5. Hệ số “Chi phí trực tiếp” và “Chi phí lán nhà tạm” không còn xuất hiện ở bảng “Tổng hợp dự toán hạng mục” mà chuyển sang bảng “Hạng mục chung”:* Chi phí trực tiếp quy định tại TT06/2016:* Chi phí lán nhà tạm quy định tại TT06/2016:6. Với bảng “tính giá ca máy” có thay đổi về “hệ số thu hồi thanh lý” so với thông tư 06/2010:

* Quy định tại thông tư 06/2010 về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình:
* Quy định tại thông tư 06/2016 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng:* Cách sử dụng trong Phần mềm Dự toán F1:

B1: Đến bảng “Máy thi công” chọn “Tính giá ca máy”:B2: Kết quả:
– Khi chọn theo thông tư 06/2010:– Khi chọn theo thông tư 06/2016:
Liên hệ : Miss Hoa 0946857310