Nội dung này được trung tâm giảng dạy theo tiêu chuẩn của các bộ nghành liên quan. Với những Nội dung chi tiết bao gồm: