Bài tập C++ viết chương trình nhập vào ba số a, b, c đọc vào từ bàn phím. Hãy in ra màn hình theo thứ tự tăng dần các số. (Chỉ được dùng thêm biến phụ

Các bạn có thể tham khảo hướng dãn dưới đây dùng 1 biến phụ để hoán đổi giá trị các số để có thể in lần lượt theo thứ tự a là số nhỏ nhất, sau đó tới b và c là số lớn nhất

Mã:
#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main()
{
	float a,b,c,tam;
	cout<<"nhap a="<<"\n";
	cin>>a;
	cout<<"nhap b="<<"\n";
	cin>>b;
	cout<<"nhap c="<<"\n";
	cin>>c;
	if(a>b)
	{
		tam=a;
		a=b;
		b=tam;
	}
	if(a>c)
	{
		tam=a;
		a=c;
		c=tam;
	}
	if(b>c)
	{
		tam=b;
		b=c;
		c=tam;
	}
	cout<<"so thu tu tang dan:  "<<a<<" "<<b<<" "<<c<<"\n";
}