Bài tập môn học lập trình C++: Viết chương trình giải phương trình bậc nhất 1: ax + b = 0 nhập 2 số a b từ bàn phím

Bài tập giải phương trình bậc 1, bậc 2 có lẽ đã trở thành "huyền thoại" mà bất kỳ sinh viên CNTT Nào cũng gặp qua trong môn lập trình cơ bản khi học C, C++ hoặc học sơ đồ khối. Với phương trình bậc nhất thì chúng ta chỉ cần lưu ý khi a =0 và a khác 0 để xử lý các trường hợp

Mã:
#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main()
{
	float a,b,x;
	cout<<"nhap so a"<<"\n";
	cin>>a;
	cout<<"nhap so b"<<"\n";
	cin>>b;
	x=(-b/a);
	if(a==0)
	{
		if(b==0)
			cout<<"phuong trinh co vo so nghiem";
		else
			cout<<"phuong trinh vo nghiem";
	}
	else
		cout<<"phuong trinh co nghiem x=  "<<x<<" ";

}