Viết chương trình nhập vào ngày, tháng, năm hợp lệ. Cho biết năm này có phải là năm nhuận hay không? In kết quả ra màn hình.

Bạn có thể tham khảo bài giải dưới đây. Năm nhuận là năm vừa chia hết cho 4 và không chia hết cho 100 hoặc là năm nhuận nếu năm đó chia hết cho 400. Tuy nhiên đây chỉ là cách kiểm tra năm nhuận theo dương lịch.

Mã:
#include <iostream.h>
int main()
{
int n;
cout<<"Nhap vao nam can kiem tra nhuan";
cin>>n;
if(n%4==0&&n%100!=0||n%400==0)
cout<<" nam "<<n<<" la nam nhuan ";
else
cout<<" nam "<<n<<" khong phai la nam nhuan ";
return 0;
}