Bài tập C++ lập tình nhập vào 3 số a b c tương ứng chiều dài 3 cạnh của tam giác. Viết chương trình tính chu vi và diện tích tam giác

Đây là bài toán khá cơ bản đòi hỏi các bạn cần có 1 chút kiến thức về hình học để tính diện tích tam giác theo công thức heron. Còn tính chu vi tạm giác hay bất kỳ hình nào khác thì chỉ cần cộng tổng chiều dài cách cạnh khác đơn giản. Ngoài ra các bạn cũng cần check chiều dài tam giác xem việc nhập vào 3 cạnh có hợp lệ không trước khi tính diện tích và chu vi

Mã:
#include<iostream>
#include<math.h>


int main()
{
	int a,b,c;
	float p,dientich,chuvi;
	cout<<"nhap a"<<endl;
	cin>>a;
	cout<<"nhap b"<<endl;
	cin>>b;
	cout<<"nhap c"<<endl;
	cin>>c;
	p=(a+b+c)/2;
	if((a+b>c)&&(a+c>b)&&(b+c>a)&&(a>0)&&(b>0)&&(c>0))
	{
          cout<<"dien tich tan giac= "<<sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))<<"\n";
	  cout<<"chu vi tam giac= "<<a+b+c<<"\n";
	}
	return 0;
}