Bài tập lập trình C: Viết chương trình nhập vào 2 số a, b. Tìm Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất xuất ra

PHP Code:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
unsigned USCLN (unsigned nunsigned m)
{
  while (
!= && != 0)
    if (
n>m)
      
-= m;
    else
      
-= n;
  if (
== 0)
    return 
m;
  else
    return 
n;
}

unsigned BSCNN (unsigned nunsigned m)
{
  return 
USCLN(nm);
}

void main()
{
  
unsigned nm;

  
printf("\nNhap hai vao so nguyen duong : ");
  
scanf("%u%u", &n, &m);
  
printf("\nUoc so chung lon nhat cua %u va %u = %u"nmUSCLN(n,m));
  
printf("\nBoi so chung nho nhat cua %u va %u = %u"nmBSCNN(n,m));
  
getch();