Địa lý 6: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa trang 65 SGK1. Quan sát biểu đồ hình 55 (trang 65 SGK Địa lý 6) và trả lời các câu hỏi sau:
Câu hỏi: Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian bao lâu?

+Yếu tố nào thể hiện theo đường?
+Yếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột?
– Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào?
– Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào?
– Đơn vị tính nhiệt độ là gì? Đơn vị tính lượng mưa là gì?Hinh 55. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội
+ Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ: nhiệt độ, lượng mưa. Thời gian 12 tháng.
.Yếu tố được thể hiện theo đường là Nhiệt độ.
.Yếu tố được thể hiện bằng hình cột là Lượng mưa.
+ Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng: Lượng mưa.
+ Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng: Nhiệt độ.
+ Đơn vị tính Nhiệt độ là ºC, đơn vị tính Lượng mưa là milimet (mm).

2. Quan sát hai biểu đồ hình 56, 57 (trang 66 SGK Địa lý 6) và trả lời các câu hỏi trong bảng:


Hinh 56 và hình 57. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của địa điểm A và địa điểm B
Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ của

địa điểm A
Biểu đồ của

địa điểm B
Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào? 4, 5 12, 1
Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào? 12, 1 6, 7
Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa)

bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy?
7 đến 9 10 đến 3

(năm sau)

3. Từ bảng thống kê trên cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc? Biểu đồ nào là của địa điểm ở nửa cầu Nam? Vì sao?Hinh 23. Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu
– Biểu đồ A: là biểu đồ của địa điểm ở nửa cầu Bắc. Vì có mùa nóng vào tháng 4, 5 (ngày Hạ chí 22/6 là mùa hạ ở nửa cầu Bắc và là mùa đông ở nửa cầu Nam).
– Biểu đồ B: là biểu đồ của địa điểm ở nửa cầu Nam. Vì có mùa nóng vào tháng 12, 1 (ngày Đông chí 22/12 là mùa đông ở nửa cầu Bắc và là mùa hạ ở nửa cầu Nam).