DATN- PTTH 2011
Mon Ly
Made 139
1B-2C-3C-4D-5A-6A-7B-8A-9B-10B
11C-12B-13B-14A-15A-16B-17A-18D-19D-20D
21B-22C-23C-24B-25B-26D-27A-28A-29C-30C
31C-32C-33C-34D-35D-36A-37D-38A-39C-40B
41D-42B-43C-44C-45A-46B-47C-48D

Đã có đáp án môn Văn, địa, sinh và Vật lý (tất cả các mã đề)
Để xem đáp án vào trang xemdapan.com/ - http://xemdapan.com
Để xem điểm thi vào trang xemdiemthivn.com/ - xemdiemthivn.com

Để nhận điểm thi qua SMS
Soạn :TDIEM Mãtỉnh SBD gửi 8502
Mãtỉnh: theo mã của bộ GD
SBD: số báo danh đầy đủ của thí sinh