Đáp án đề thi môn sinh 2011 tốt nghiệp THPT năm 2011 Đáp án chính thức của Bộ GDĐT sẽ được cập nhật sau


Đề thi 918(đáp án dưới cùng bài viết):


Đáp án:

Made 918
1D-2C-3B-4B-5C-6D-7A-8D-9D-10C
11B-12C-13C-14B-15A-16B-17D-18D-19B-20A
21A-22A-23A-24A-25A-26D-27A-28A-29D-30B
31C-32A-33B-34B-35C-36C-37D-38B-39D-40C
41D-42C-43B-44B-45D-46A-47C-48C