Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011


Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo:Click vào đây để xem rõ hơn:
cC0.upanh.com/23.258.30308539.hZX0/thptsinhdiendanbaclieunet.png
Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo tất cả các môn của hệ THPT và GDTX
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?9394

1 D
2 C
3 A
4 A
5 B
6 B
7 A
8 A
9 D
10 D
11 A
12 A
13 C
14 D
15 A
16 A
17 C
18 D
19 B
20 C
21 C
22 C
23 D
24 D
25 B
26 D
27 B
28 D
29 B
30 A
31 A
32 B
33 A
34 B
35 D
36 C
37 B
38 D
39 A
40 B
41 B
42 C
43 C
44 D
45 C
46 C
47 C
48 B
Đề thi: