Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011
Made 279
Đáp án chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo(đề thi bên dưới):


Click vào đây để xem rõ hơn:
cC0.upanh.com/23.258.30308539.hZX0/thptsinhdiendanbaclieunet.png
Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo tất cả các môn của hệ THPT và GDTX
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?9394


1 A
2 C
3 B
4 A
5 C
6 B
7 D
8 C
9 B
10 D
11 D
12 C
13 A
14 C
15 A
16 B
17 C
18 C
19 A
20 C
21 D
22 B
23 D
24 A
25 D
26 B
27 D
28 A
29 B
30 A
31 A
32 C
33 D
34 C
35 C
36 D
37 A
38 B
39 B
40 D
41 D
42 A
43 B
44 B
45 B
46 A
47 D
48 C


Đề thi: