Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011
Đáp án chính thức của bộ giáo dục và đào tạo(đề thi bên dưới):
Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo tất cả các môn
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?9394

146
1.B
2.D
3.B
4.C
5.B
6.B
7.A
8.B
9.D
10.C
11.B
12.D
13.D
14.D
15.A
16.B
17.C
18.A
19.A
20.A
21.A
22.A
23.C
24.D
25.A
26.A
27.B
28.C
29.C
30.C
31.C

32.B
33.B
34.C
35.D
36.C
37.B
38.D
39.D
40.A
41.B
42.D
43.B
44.A
45.C
46.D
47.C
48.A
49.C
50.D


Đề thi: