Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011

Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo(Xem đề thi bên dưới):Click vào đây để xem rõ hơn:
cC2.upanh.com/23.255.30305181.m5m0/vatlythptdiendanbaclieunet.png
Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo tất cả các môn của hệ THPT và GDTX
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?9394


418
1 C
2 D
3 D
4 A
5 C
6 D
7 C
8 D
9 D
10 A
11 B
12 B
13 C
14 B
15 B
16 A
17 D
18 A
19 A
20 B
21 C
22 D
23 C
24 A
25 B
26 C
27 A
28 B
29 C
30 A
31 C
32 D
33 B
34 A
35 C
36 A
37 D
38 A
39 D
40 D
41 B
42 B
43 D
44 C
45 C
46 A
47 B
48 B


Đề thi: