Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011
Mon Ly
Made 139

Đáp án chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo:
139
1 B
2 C
3 C
4 D
5 A
6 A
7 B
8 A
9 B
10 B
11 C
12 D
13 B
14 A
15 A
16 B
17 A
18 D
19 D
20 D
21 B
22 C
23 C
24 B
25 B
26 D
27 A
28 A
29 C
30 C
31 C
32 C
33 C
34 D
35 D
36 A
37 D
38 A
39 C
40 B
41 D
42 B
43 A
44 D
45 A
46 B
47 C
48 DĐề thi: