Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011


Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo(Xem đề thi bên dưới):


Đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo tất cả các môn của hệ THPT và GDTX
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?9394816
1 D
2 C
3 B
4 C
5 D
6 D
7 D
8 A
9 A
10 C
11 A
12 A
13 C
14 B
15 B
16 C
17 C
18 B
19 B
20 B
21 D
22 C
23 B
24 D
25 A
26 C
27 B
28 A
29 D
30 A
31 D
32 A
33 D
34 C
35 D
36 B
37 C
38 B
39 A
40 A


Đề thi: