Đáp án đề thi môn sinh mã đề 547 GDTX tốt nghiệp THPT 2011 chính thức của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
1 C
2 A
3 B
4 A
5 A
6 B
7 A
8 C
9 C
10 D
11 B
12 D
13 A
14 D
15 C
16 C
17 D
18 B
19 C
20 B
21 B
22 D
23 C
24 B
25 C
26 D
27 B
28 D
29 A
30 A
31 A
32 C
33 A
34 A
35 B
36 C
37 D
38 B
39 D
40 DĐáp án chính thức của Bộ Giáo Dục và đào tạo tất cả các môn của hệ THPT và GDTX
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?9394