Học Phí trường đại học Nam Cần Thơ 2016 mới nhất
Đại học Nam Cần Thơ là 1 trong những trường đại học mới tại Việt Nam được thành lập năm 2013 với rất nhiều các ngành nghề khác nhau

Học phí:
  • Đại học: Từ 310.000/ 1 tín chỉ đến 390.000/ 1 tín chỉ tùy theo ngành học
  • Riêng ngành sức khỏe là 920.000/ 1 tín chỉ đến 1.050.000/ 1 tín chỉ. Mỗi học kỳ có từ 16 đến 18 tín chỉ

Xem thêm: Học phí của các trường đại học đắt nhất hiện nay là bao nhiêu: RMIT, FPT, Hoa Sen, Tân Tạo, Việt Đức

Ngành tuyển sinh 2016 của đại học nam cần thơ chính quy
TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH TỔ HỢP XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ TỔ HỢP XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TN THPT
- Dược học D720401 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Hóa, Sinh
-Toán, Hóa, Tin
-Lý, Hóa, Sinh
-Toán, Lý, Hóa (A)
-Toán, Hóa, Sinh (B)
-Lý, Hóa, Văn
-Hóa, Sinh, Văn
- Kế toán
- Tài chính ngân hàng
- Quản trị kinh doanh
- Quản trị DV DL&LH
- Bất động sản
D340301
D340201
D340101
D340103
D340116
-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Hóa, Sinh
-Toán, Anh, Công nghệ
-Toán, Anh, Tin
-Toán, Lý, Hóa (A)
-Toán, Lý, Anh (A1)
-Toán, Văn, Anh (D1)
-Văn, Sử, Địa (C)
- Quản lý đất đai
- Quản lý tài nguyên và môi trường
- Kỹ thuật môi trường
D850103
D850101

D520320
-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Hóa, Sinh
-Toán, Anh, Công nghệ
-Toán, Anh, Tin
-Toán, Lý, Hóa (A)
-Toán, Hóa, Sinh (B)
-Lý, Hóa, Văn
-Hóa, Sinh, Văn
- Quan hệ công chúng

- Luật kinh tế
D360708

D380107
-Văn, Sử, Địa
-Văn, Sử, Anh
-Văn, Sử, Công nghệ
-Văn, Địa, Anh
-Toán, Văn, Anh (D1)
-Văn, Sử, Địa (C)
-Văn, Sử, Anh
-Văn, Địa, Anh
- Kỹ thuật công trình xây dựng
- Công nghệ thông tin
D580201

D480201
-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Công nghệ
-Toán, Lý, Tin
-Toán, Tin, Công nghệ
-Toán, Lý, Hóa (A)
-Toán, Lý, Anh (A1)
-Toán, Văn, Anh (D1)
-Lý, Hóa, Văn
- Kiến trúc D580102 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Công nghệ
-Toán, Lý, Tin
-Toán, Tin, Công nghệ
-Toán, Lý, Năng khiếu
-Toán, Anh, Năng khiếu
-Toán, Tin, Năng khiếu
-Toán, Văn, Năng khiếu
- Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401 -Toán, Lý, Hóa
-Lý, Hóa, Sinh
-Lý, Hóa, Công nghệ
-Hóa, Sinh, Công nghệ
-Toán, Lý, Hóa (A)
-Toán, Hóa, Sinh (B)
-Lý, Hóa, Văn
-Hóa, Sinh, Văn
- Công nghệ thực phẩm D540101 -Toán, Hóa, Sinh
-Lý, Hóa, Sinh
-Hóa, Sinh,Công nghệ
-Hóa, Sinh, Tin
-Toán, Hóa, Sinh
-Toán, Lý, Sinh
-Văn, Hóa, Sinh
-Văn, Lý, Sinh