cảm ơn bạn về bài viết, nó rất hữu ích với bản thân mình. Mình sẽ cố gắng học trong thồi gian gần nhất !