kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Hỏi về danh sách liên kết đơn

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 359540
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2

  Hỏi về danh sách liên kết đơn

  mong được các anh chị giúp đỡ ạ. Em đang học danh sách liên đơn và bị vướng ở bài chèn 1 phần tử sau q. Mong các anh chị chỉ giúp em lỗi với ạ, em xin cảm ơn các anh chị đã xem bài.

  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>


  typedef struct Sinhvien
  {
  char Ten[30];
  int MaSV;
  }SV;
  struct Node
  {
  int data;
  Node* link;
  };
  struct List
  {
  Node* first;
  Node* last;
  };
  Node* GetNode(int x)
  {
  Node* p=new Node;
  if(p==NULL)
  {
  printf("Khong cap phat duoc!!!");
  exit(1);
  }
  p ->data=x;
  p ->link=NULL;
  return p;
  }
  void Init(List &l)
  {
  l.first=l.last=NULL;
  }
  void AddFirst(List &l, Node* new_node)
  {
  if(l.first==NULL)
  {
  l.first=new_node;
  l.last=l.first;
  }
  else
  {
  new_node->link=l.first;
  l.first=new_node;
  }
  }
  void AddAfter(List &l,Node *q, Node* new_node)
  {
  if(q!=NULL)
  {
  new_node->link=q->link;
  q->link=new_node;
  if(q==l.last)
  l.last=new_node;
  }
  else
  AddFirst(l,new_node);
  }
  void InsertAfter(List &l,Node *q, int x)
  {
  Node* p=GetNode(x);
  if(p==NULL)return;
  if(q!=NULL)
  {
  p->link=q->link;
  q->link=p;
  if(q==l.last)
  l.last=p;
  }
  else
  AddFirst(l,p);
  }
  void XuatDS(List l)
  {
  Node* p=l.first;
  printf("\ndanh sach da nhap la: \n");
  while (p!=NULL)
  {
  printf("%d\t",p->data);
  p=p->link;
  }
  printf("\n");
  }
  int main()
  {
  List l;
  Init(l);
  int n;
  printf("nhap n: ");
  scanf("%d", &n);
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  int x;
  printf("\nnhap phan tu thu %d: ", i+1);
  scanf("%d", &x);
  }
  int q;
  Node *x;
  printf("\nNhap vi tri phan tu q: ");
  scanf("%d", &q);
  printf("\nNhap phan tu can them: ");
  scanf("%d", &x);
  InsertAfter(l,x,q);
  printf("\nDanh sach sau khi them la: \n");
  XuatDS(l);
  }
  Quick reply to this message Trả lời       


 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 56897
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  881

  Reply: Hỏi về danh sách liên kết đơn

  function cho nhập vào 1 phần tử sau vị trí nào đó thì cần phải có vòng 'for' tìm đến vị trí đó rồi tạo node mới gán vào chứ.
  Mã:
   void insertAfter(List &l, int pos, int x) ...
  LCD: 13.3" 1920x1080 IPS
  CPU: Intel i7 - 4700MQ (2.4 GHz - 3.4 GHz)
  GPU: Nvidia GTX 765m with GDDR5 2GB
  RAM: 2x8GB G.Skill 2133
  HDD: Samsung SSD 850 Pro 512 GB
  2 kg.