PDA

Xem bản đầy đủ : Địa lý lớp 9 1. Địa lý 9: Kể tên một số sản phẩm thủ công dân tộc ít người SGK trang 4
 2. Địa lý 9: Dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu SGK trang 5
 3. Địa lý 9: Các dân tộc ít người sinh sống, phân bố chủ yếu ở đâu Bài 1 trang 5 SGK
 4. Địa lý 9: Nước ta có bao nhiêu dân tộc và những nét văn hóa riêng của các dân tộc Bài 1 trang 6SGK
 5. Địa lý 9: Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta Bài 1 SGK trang 6
 6. Địa lý 9 Bài 1 Câu 3 trang 6: Em thuộc dân tộc gì? Dân tộc em đứng thứ mấy?
 7. Địa lý 9 Bài 2 Câu 1 trang 7: Nhận xét tình hình tăng dân số nước ta? Vì sao
 8. Địa lý 9 SGK trang 8: Dân số đông và tăng nhanh gây ra những hậu quả gì?
 9. Địa lý 9 SGK trang 8: Xác định các vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số cao nhất, thấp nhất
 10. Địa lý 9 SGK trang 9: Tỉ lệ hai nhóm dân số nam nữ thời kì 1979 - 1999? Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi
 11. Địa lý 9 SGK trang 10: Hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số của nước ta?
 12. Đía lý 9: Phân tích ý nghĩa của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số Bài 2 Câu 2 SGK trang 10
 13. Địa lý 9: Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm Bài 2 Câu 3 SGK trang 10
 14. Địa lý 9 SGK trang 10: Hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào? Vì sao?
 15. Địa lý 9 SGK trang 12: Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn?
 16. Địa lý 9 trang 12 SGK: Hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta?
 17. Địa lý 9 SGK trang 13: Dựa vào bảng 3.1, nhận xét về số nhân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta
 18. Địa lý 9: Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta Bài 3 Câu 1 SGK trang 14
 19. Địa lý 9: Nêu đặc điểm các loại hình quần cư ở nước ta Bài 3 Câu 2 trang 13
 20. Địa lý 9: Nhận xét sự phân bố dân cư và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng nước ta Bài 3 Câu3 trang 13
 21. Địa lý 9 trang 15 SGK: Dựa vào hình 4.1, nhận xét cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn
 22. Địa lý 9 trang 16 SGK: Quan sát hình 4.2, nêu nhận xét cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành?
 23. Địa lý 9: Để giải quyết vấn đề việc làm, cần phải có những giải pháp nào SGK trang 16
 24. Địa lý 9: Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta Bài 4 Câu 1 trang 17 SGK
 25. Địa lý 9: Chúng ta đạt những thành tựu gì trong nâng cao chất lượng cuộc sống Bài 4 Câu 2 SGK trang 17
 26. Địa lý 9: Dựa vào bảng số liệu, nhận xét sự thay đổi trong sử dụng lao động Bài 4 Câu 3 SGK trang 17
 27. Địa lý 9: Thực hành Phân tích và so sánh hai tháp dân số 1989 và 1999 Bài 5 Câu 1 SGK trang 18
 28. Địa lý 9: Nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta Bài 5 Câu 2 SGK trang 18
 29. Địa lý 9: Cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có thuận lợi và khó khăn gì Bài 5 Câu 3 SGK trang 18
 30. Địa lý 9: Dựa vào hình 6.1, phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Bài 6 SGK trang 20
 31. Địa lý 9: Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế trọng điểm Bài 6 Câu 1 SGK trang 22
 32. Địa lý 9: Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu 6.1 Bài 6 Câu 2 SGK trang 23
 33. Địa lý 9: Nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế nước ta Bài 6 câu 3 SGK trang 23
 34. Địa lý 9: Trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta Bài 7 SGK trang 24
 35. Địa lý 9: Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta Bài 7 SGK trang 25
 36. Địa lý 9: Kể tên một số cơ sở vật chất kĩ thuật trong nông nghiệp Bài 7 SGK trang 26
 37. Địa lý 9: Những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp Bài 7 SGK trang 27
 38. Địa lý 9: Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào Bài 7 Câu 2 SGK trang 27
 39. Địa lý 9: Cho ví dụ để thấy vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất nông sản Bài 7 SGK trang 27
 40. Địa lý 9: Nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp Bài 8 SGK trang 28
 41. Địa lý 9: Trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 - 2002 Bài 8 SGK trang 29
 42. Địa lý 9: Hãy nêu sự phân bố các cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm Bài 8 SGK trang 31
 43. Địa lý 9: Kể tên một số cây ăn quả đặc trưng của Nam Bộ Bài 8 SGK trang 32
 44. Địa lý 9: Xác định trên hình 8.2, các vùng chăn nuôi lợn chính Bài 8 SGK trang 32
 45. Địa lý 9: Nhận xét và giải thích sự phân bố các vùng trồng lúa ở nước ta Bài 8 Câu 1 SGK trang 33
 46. Địa lý 9: Vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi Bài 8 Câu 2 SGK trang 33
 47. Địa lý 9: Dựa vào bảng 9.1, cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta Bài 9 SGK trang 34
 48. Địa lý 9: Việc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích gì Bài 8 SGK trang 36
 49. Địa lý 9: Những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác nuôi trồng thủy sản Bài 9 SGK trang 36
 50. Địa lý 9: Hãy xác định trên hình 9.2 những vùng phân bố rừng chủ yếu Bài 9 Câu 1 SGK trang 37
 51. Địa lý 9: Xác định trên hình 9.2, các tỉnh trọng điểm nghề cá Bài 9 Câu 2 SGK trang 37
 52. Địa lý 9: Vẽ biểu đồ biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản Bài 9 Câu 3 SGK trang 37
 53. Địa lý 9: Thể hiện cơ cấu diện tích cây trồng bằng cách vẽ biểu đồ hình tròn Bài 10 Câu1
 54. Địa lý 9: Biểu diễn chỉ số tăng trưởng đàn gia súc qua các năm Bài 10 Câu 2
 55. Địa lý 9: Nhận xét mức độ ảnh hưởng của việc phân bố tài nguyên khoáng sản Bài 11 SGK trang 39
 56. Địa lý 9: Hãy cho biết cải thiện hệ thống giao thông mang lại ý nghĩa như thế nào Bài 11 SGK trang 40
 57. Địa lý 9: Quá trình phát triển công nghiệp, yếu tố thị trường có ý nghĩa thế nào Bài 11 SGK trang 41
 58. Địa lý 9: Hãy sắp xếp các yếu tố TN - KT - XH tương ứng với các yếu tố đầu vào Bài 11 trang 41
 59. Địa lý 9: Từ sự phát triển nông ngư nghiệp với công nghiệp chế biến,phân tích ý nghĩa Bài 11 SGK trang 41
 60. Địa lý 9: Dựa hình 12.1, sắp xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm nước ta SGK trang 42
 61. Địa lý 9: Xác định hình 12.2 các mỏ than và dầu khí đang được khai thác ở nước ta SGK trang 44
 62. Địa lý 9: Tại sao TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng là những trung tâm dệt may lớn nhất nước ta SGK trang 46
 63. Địa lý 9: Hãy chứng minh cơ cấu công nghiệp nước ta đa dạng Bài 12 SGK trang 47
 64. Địa lý 9: Dựa vào hình 12.3 và 6.2, xác định các trung công nghiệp tiêu biểu nước ta Bài 12 SGk trang 47
 65. ĐỊa lý 9: Tính tỉ trọng các nhóm dịch vụ tiêu dùng, sản xuất, công cộng Bài 13 SGK trang 48
 66. Địa lý 9: Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đồng đều Bài 13 SGK trang 49
 67. Địa lý 9: Hãy thành lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu Bài 13 Câu 1 SGK trang 50
 68. Địa lý 9: Chứng minh ở đâu đông dân thì tập trung nhiều hoạt động dịch vụ Câu 2 Bài 13 SGK trang 50
 69. Địa lý 9: Tại sao Hà Nội và TP HCM là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta Câu 3 Bài 13 SGK trang 50
 70. Địa lý 9: Ở Việt Nam nội thương tập trung phát triển ở vùng nào Bài 15 SGK trang
 71. Địa lý 9: Dựa vào các mặt hàng xuất khẩu, nhận xét và kể tên các mặt hàng chủ lực Bài 15 SGK trang 58
 72. Địa lý 9: Để trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ cần những điều kiện gì Bài 15 SGK trang 60
 73. Địa lý 9: Kể tên các trung tâm du lịch nổi tiếng ở nước ta Bài 15 SGK trang 60
 74. Địa lý 9: Nước ta tập trung buôn bán chủ yếu ở thị trường Châu Á TBD vì sao Bài 15 SGK trang 60
 75. Địa lý 9: Vẽ biểu đồ biểu diễn cơ cấu GDP trong giai đoạn 1992 - 2000 Bài 16 SGK trang 61
 76. Địa lý 9: Cho biết sự chênh lệch xã hội giữa 2 vùng Tây Bắc và Đông Bắc Bài 17 SGK trang 64
 77. Địa lý 9: Cho biết khác biệt về điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế giữa Đông Bắc và Tây Bắc Bài 17
 78. Địa lý 9: Nêy ý nghĩa vị trí địa lí của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ Bài 17 SGK trang 61
 79. Địa lý 9: Những điểm mạnh về tự nhiên của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ bài 17 SGK trang 65
 80. Địa lý 9: Vì sao trung du Bắc Bộ đông dân, phát triển kinh tế so với vùng núi Bắc Bộ Bài 17 SGK trang 65
 81. Địa lý 9: Phát triển kinh tế và nâng cao đời sống phải luôn đi kèm bảo vệ môi trường Bài 17 SGK trang 65
 82. Địa lý 9: Hãy chỉ ra các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, trung tâm luyện kim hóa chất Bài 18 SGK trang 67
 83. Địa lý 9: Hãy cho biết thủy điện Hòa Bình có ý nghĩa như thế nào Bài 18 SGK trang 67
 84. Địa lý 9: Xác định khu vực phân bố các loại cây công nghiệp lâu năm Bài 18 SGK trang 68
 85. Địa lý 9: Xác định các tuyến đường sắt, ô tô từ Hà Nội đến biên giới Việt Trung Bài 18 SGK trang 68
 86. Địa lý 9: Vì sao vùng Đông Bắc có thế mạnh về khai thác khoáng sản Bài 18 SGK trang 69
 87. Địa lý 9: Phát triển nghề rừng theo hướng nông lâm ở Bắc Bộ như thế nào Bài 18 SGK trang 69
 88. Địa lý 9: Vẽ sơ đồ dạng cột giá trị công nghiệp ở Đông Bắc và Tây Bắc Bài 18 SGK trang 69
 89. Địa lý 9: Dựa vào hình 17.1, xác định các mỏ: sắt, than, mangan, ... phân bố ở đâu? Bài 19 SK trang 70
 90. Địa lý 9: Công nghiệp khai thác có điều kiện phát triển mạnh Bài 19 Thực hành SGK trang 70
 91. Địa lý 9: Ý nghĩa sông Hồng trong phát triển nông nghiệp Bài 20 SGK trang 71
 92. Địa lý 9: Kể tên và sự phân bố của các loại đất đồng bằng sông Hồng Bài 20 SGK trang 72
 93. Địa lý 9: Mật độ dân số đồng bằng sông Hồng có thuận lợi, khó khăn gì Bài 20 SGK trang 73
 94. Địa lý 9: Điều kiện tự nhiên trong phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Hồng Bài 20 SGK trang 75
 95. Địa lý 9: Hệ thống đê điều đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng thế nào Bài 20 SGK trang 75
 96. Địa lý 9: Vẽ sơ đồ bình quân đất nông nghiệp đầu người ở đồng bằng sông Hồng Bài 20 SGK trang 75
 97. Địa lý 9: Địa bàn phân bố của ngành công nghiệp trọng điểm Bài 21 SGK trang 77
 98. Địa lý 9: So sánh năng suất tròng lúa ở đồng bằng sông Hồng với sông Cửu Long Bài 21 SGK trang 77
 99. Địa lý 9: Việc đưa vụ đông vào sản xuất chính ở đồng bằng sông Hồng có lợi ích gì Bài 21 SGK trang 78
 100. Địa lý 9: Đặc điểm phát triển công nghiệp ở đồng bằng sông Hồng 1995-2002 Bài 21 SGK trang 79
 101. Địa lý 9: Sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng quan trọng thế nào Bài 21 SGK trang 79
 102. Địa lý 9: Đồng bằng sông Hồng có điều kiện phát triển du lịch Bài 21 SGK trang 79
 103. Địa lý 9: Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực Bài 22 SGK trang 80
 104. Địa lý 9: Xác định giới hạn lãnh thổ và ý nghĩa vị trí địa lý Bắc Trung Bộ Bài 23 SGK trang 81
 105. Địa lý 9: So sánh tiềm năng tài nguyên rừng và tài nguyên khoáng sản phía Bắc - Nam dãy Hoành Sơn Bài 23
 106. Địa lý 9: Liệt kê các loại thiên tai trên khu vực Bắc Trung Bộ Bài 23 SGK trang 81
 107. Địa lý 9: Điều kiện tự nhiên trong phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ Bài 23 SGK trang 85
 108. Địa lý 9: Hãy nêu đặc điểm của việc phân bố dân cư vùng Bắc Trung Bộ Bài 23 SGK trang 85
 109. Địa lý 9: Viết bài văn ngắn giới thiệu Phong Nha Kẻ Bàng hoặc thành phố Huế Bài 23 SGK trang 85
 110. Địa lý 9: Trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ có những khó khăn gì Bài 24 SGK trang 85
 111. Địa lý 9: Xác định các vùng nông lâm kết hợp trồng rừng ở Bắc Trung Bộ Bài 24 SGK trang 86
 112. Địa lý 9: Vấn đề bảo vệ, phát triển rừng có vai trò quan trọng ở Nam Trung Bộ Bài 25 SGK trang 92
 113. Địa lý 9: Sự khác biệt về phân bố dân cư, dân tộc, hoạt động kinh tế ở Duyên Hải Nam Trung Bộ Bài 25 SGK
 114. ĐỊa lý 9: Nhận xét tình hình dân cư xã hội ở Duyên Hải Nam Trung Bộ Bài 25 SGK trang 93
 115. Địa lý 9: Thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội Duyên Hải Nam Trung Bộ Bài 25 SGK trang 94
 116. Địa lý 9: Sự khác biệt phân bố dân cư, hoạt động kinh tế ở vùng ven biển và đồi núi phía tây Bài 25 SGK
 117. Địa lý 9: Vì sao du lịch là thế mạnh của vùng Bài 25 SGK trang 94
 118. Địa lý 9: Tại sao chăn nuôi, khai thác, nuôi trồng thủy sản ở Duyên Hải Nam Trung Bộ là thế mạnh Bài 26
 119. Địa lý 9: Hãy làm rõ vùng biển Nam Trung Bộ nổi tiếng nghề làm muối, đánh bắt hải sản Bài 26 SGK trang 95
 120. Địa lý 9: Nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp Bài 26 SGK trang 97
 121. Địa lý 9: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển thế nào Bài 26 SGK trang 99
 122. Địa lý 9: Vẽ biểu đồ diện tích nuôi trồng thủy hải sản vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ năm 2002 Bài 26 SGK
 123. Địa lý 9: Mức độ quan trọng vùng kinh tế trọng điểm miền trung đối với sự phát triển Bắc Trung Bộ Bài 26
 124. Địa lý 9: Thực hành: So sánh sản lượng nuôi trồng khai thác ở Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ Bài 27 SGK
 125. Địa lý 9: Thực hành: Nhận xét tiềm năng phát triển kinh tế biển ở Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ Bài 27 SGK
 126. Địa lý 9: Cho biết giới hạn lãnh thổ và ý nghĩa của vùng Tây Nguyên Bài 28 SGK trang 101
 127. Địa lý 9: Kể tên các con sông chảy từ Tây Nguyên Bài 28 SGK trang 101
 128. Địa lý 9: Sự phân bố của đất Badan, mỏ bôxit Bài 28 SGK trang 103
 129. Địa lý 9: Nhận xét tình hình dân cư và xã hội ở Tây Nguyên Bài 28 SGK trang 104
 130. Địa lý 9: Những thuận lợi, khó khăn trong xây dựng kinh tế xã hội ở Tây Nguyên Bài 28 SGK trang 105
 131. Địa lý 9: Nhận xét tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê ở Tây Nguyên so với cả nước Bài 29 SGK trang 106
 132. Địa lý 9: Nhận xét tình hình phát triển nông nghiêp ở Tây Nguyên Bài 29 SGK trang 109
 133. Địa lý 9: Thủy điện ở Tây Nguyên phát triển có những ý nghĩa gì Bài 29 SGK trang 109
 134. Địa lý 9: Kể tên các đường quốc lộ nối vùng Tây Nguyên với TPHCM Bài 29 SGK trang 111
 135. Địa lý 9: Điều kiện thuận lợi, khó khăn trong phát triển nông lâm nghiệp Tây Nguyên Bài 29 SGK trang 111
 136. Địa lý 9: Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh về du lịch Bài 29 SGK trang 111
 137. Địa lý 9: Tìm tư liệu về thành phố Đà Lạt Bài 29 SGK trang 111
 138. Địa lý 9: Thực hành: So sánh sự chênh lệch, tình hình sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên Bài 30 SGK
 139. Địa lý 9: Thực hành: Viết báo cáo về tình hình sản xuất, phân bố của cây cà phê, cây chè Bài 30 SGK
 140. Địa lý 9: Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì phát triển ngành thủy sản Bài 37 SGK trang 134
 141. Địa lý 9: Hình 37.1 vẽ bản đồ thể hiện sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi ĐBSCL Bài 37 SGK trang 134
 142. Địa lý 9: Tại sao phải ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ Bài 38 SGK trang 138
 143. Địa lý 9: Nếu những điều kiện thuận lơi phát triển kinh tế biển nước ta Bài 38 SGK trang 137
 144. Địa lý 9: Liệt kê các quần đảo, đảo ở nước ta qua hình 38.2 Bài 38 SGK trang 137
 145. Địa lý 9: Hình 38.1 nêu giới hạn từng bộ phận trên đất liền ở nước ta Bài 38 SGK trang 135
 146. Địa lý 9: Viết báo cáo về tình hình sản xuất, phân bố, tiêu thụ của cây cà phê hoặc cây chè Bài 30 SGK
 147. Địa lý 9: Thực hành: Xác định các cây công nghiệp lâu năm trồng được ở Tây Nguyên Bài 30 SGK
 148. Địa lý 9: Bảng 31.1 vẽ biểu đồ thể hiện dân thành thị và nông thôn ở khu vực TPHCM Bài 31 SGK trang 116
 149. Địa lý 9: Đông Nam Bộ là nơi thu hút nhiều lao động trên cả nước, vì sao Bài 31 SGK trang 116
 150. Địa lý 9: Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng phát triển kinh tế Đông Nam Bộ Bài 31 SGK
 151. Địa lý 9: Dựa hình 31.1 xác định vị trí các sông Sài Gòn, Đồng Nai, sông Bé Bài 31 SGK trang 114
 152. Địa lý 9: Nêu đặc điểm tự nhiên, tiềm năng kinh tế của vùng Đồng Nam Bộ Bài 31 SGK trang 113
 153. Địa lý 9: Hình 31.1 xác định ranh giới và nêu ý nghĩa về vị trí địa lí của vùng Đông Nam Bộ Bài 31 SGK
 154. Địa lý 9: Bảng 32.2 vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của TPHCM Bài 32 SGK trang 120
 155. Địa lý 9: Những thuận lợi giúp cây công nghiệp vùng này trở thành sản xuất lớn nhất cả nước Bài 32 SGK
 156. Địa lý 9: Nêu vài nét tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ sau giải phóng Bài 32 SGK trang 120
 157. Địa lý 9: Nêu vai trò hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An đối với sự phát triển nông nghiệp Bài 32 SGK trang 120
 158. Địa lý 9: Cây cao su được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ vì sao như vậy Bài 32 SGK trang 119
 159. Địa lý 9: Hình 32.2 nhận xét về sự phân bố sản xuất ngành công nghiệp Đông Nam Bộ Bài 32 SGK trang 117