PDA

Xem bản đầy đủ : Bài tập lập trình Pascal 1. Bài tập Pascal: Tìm số lớn nhất trong các số a, b, c, d được nhập vào từ bàn phím
 2. Bài tập Pascal: Kiểm tra ba số vừa nhập có phải là ba cạnh của tam giác,nếu đúng tính chu vi và diện tích
 3. Bài tập Pascal : Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax+b>0)
 4. Bài tập Pascal : Tính và hiển thị vận tốc của vật tại mặt đất khi có độ cao h và gia tốc g
 5. Bài tập Pascal : Viết chương trình giải phương trình ax+b=0
 6. Bài tập Pascal : Viết chương trình chuyển từ giây sang giờ, phút, giây
 7. Bài tập Pascal: Kiểm tra một điểm A(x,y) bất kì có thuộc đường tròn
 8. Bài tập Pascal : Viết chương trình tính n giai thừa ( n! )
 9. Bài tập Pascal : Tính x lũy thừa y với x,y là số thực
 10. Bài tập Pascal : Nhập hai số a, b và hiển thị ước chung và hai số bội chung nhỏ nhất
 11. Bài tập Pascal: Lập chương trình tính tổng A = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n
 12. [Bài tập Pascal] Viết chương trình tính tổng N số nguyên hoặc số thực nhập vào từ bàn phím
 13. [Bài tập Pascal] Viết chương trình tính tổng N số nguyên CHẴN nhập vào từ bàn phím
 14. [Bài tập Pascal] Tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100 rồi in kết quả ra màn hình
 15. [Bài tập Pascal] Viết chương trình in ra màn hình các số chính phương <1000