Conversation Between bboy_nonoyes and Cục bột

2 Tin Nhắn Nhanh

  1. hehe ...pé bột mừ anh ...
    khi nào rãnh ae mình làm phát ngeo =]] ...
  2. Sở thích: yaua + hŨ tíU gÕ
    => Giống anh thế!!! Hehe...
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2