Conversation Between Ricci and forgetmenot

2 Tin Nhắn Nhanh

  1. Anh quá khen... (ngoài mặt xấu hổ, trong lòng thì sướng quá)
  2. Chào 4G chắc em còn nhỏ tuổi hử, anh rất thích cách nói chuyện của em. Vừa đố vừa gợi ý, lại còn dạy tiếng anh nữa, rất cảm phục!
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2