Conversation Between Người Con Xứ Bạc and toi la

1 Tin Nhắn Nhanh

  1. ...Tại điện lên giá, có dám xài đâu. Mà lúc muốn xài, thì lại không có! híc ! Híc !!...
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1