Mình tìm được chip nhưng không tìm được flash. Bạn giúp mình với

Description: [G:]USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device


Protocal Version: USB 2.00...