500k - 1 triệu, đắc vãi :( đang tính đi du lịch mà nghe cái giá ấy thấy thốn thế không biết.