Khách hàng nào mà trúng được cái này chắc mừng lắm đây. Lúc đó chắc tặng hoặc bán rẻ cho người thân trong gia đình đây.