em dùng đủ các cách rồi mà vẫn k đc. Bác Huy Hoàng chỉ e vs đc k ?