Lưu giữ những file bạn cần lại rồi format ổ D
Đơn giản :D