việt nam đối vô đối ...nghĩ ra được mí từ ...."thân thiện " ghê :yy174: