Dùng open source đó em wordpress là điển hình :facebook9: