mình cũng bị tình trạng như bạn,giờ chưa biết tìm phần mềm nào để tắt bỏ các ứng dụng trước khi tắt máy hoặc có khả năng shutdown máy khi các phần mềm đang chạy