cái này chỉ dùng web không có traffic và web seo hoài không lên thôi, khi có dấu hiệu lên bạn có thể giảm dần dần không dùng cái này nữa