Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 31 trang 142 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 31.6, hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước ta.
Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên,...