https://i.imgur.com/MUT7u90.png

Sau 1 hồi nghịch ngu (Cố gắng chuyển các files từ ổ C qua ổ D em luôn thể chuyển Desktop vào D, sau 1 hồi quyết định em đã lôi ra lại ổ C thì bị lỗi (failed to...