Bạn sẽ không thấy tên của bạn. Nhưng người khác sẽ nhìn thấy tên của của bạn nhé :gach:. Cái này là mặc định