Bác chịu khó download bản mới hoặc cài win 10 cho nhanh, không thì tìm trên utube nhé, có cả mà