cái thứ 5 với thứ 6 hiện nay làm khả quan không vậy các bác