Những câu trúc thành lập câu trong tiếng Anh đầy đủ a tới z

1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá….để cho ai làm gì…)
This structure is too easy for you to remember.
...