Có thể bạn à
Vì năm nay người ta chop phép bạn bảo lưu kết quả nhé