Bản bạn đang xài chính là bản null đó. Không mua bản quyền thì vẫn có thể xài bình thường, nó không xoá của bạn đâu.
Up lên thì cũng thế thôi.

Nhưng dù xài null thì bạn cũng nên để dòng tương tự...