Thằng nào đăng đồ của tao lên đây?Tao mà biết tao giết