nhiều thêm nữa đi bác Lê Minh ơi, thơ bác hay lắm :)